AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Wymagania edukacyjne

23 września 2019 09:14 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/20

Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sformułowane w oparciu o realizowany przez nauczyciela program nauczania.

Punktem wyjścia do sformułowania wymagań edukacyjnych jest podstawa programowa określona w rozporządzeniu MEN, obowiązująca wszystkie szkoły w Polsce.

Opisuje ona wymagania, obowiązkowy zakres treści programowych i umiejętności oczekiwanych od uczniów na zakończenie kolejnych etapów kształcenia. W języku wymagań ogólnych sformułowane są cele kształcenia, a w języku wymagań szczegółowych treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów.

Znając cel kształcenia i treści nauczania nauczyciel sam podejmuje decyzje w sprawie programu nauczania.

Zaproponowany przez nauczyciela program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. Jeśli program wykraczałby w jakimś zakresie poza podstawę programową, to dyrektor powinien ocenić, czy poszerzenie jest zasadne i możliwe do zrealizowania z uczniami danej klasy.
 
Z przyjętego do realizacji programu nauczania powinny wynikać wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Stanowią one istotny element oceniania wewnątrzszkolnego kreślonego w statucie szkoły. Mogą być w nim przyjęte ogólnoszkolne zasady formułowania wymagań, które każdy nauczyciel powinien uwzględniać przy opracowywaniu wymagań przedmiotowych.

W załącznikach znajdują się opracowane przez nauczycieli stosowane przez nich zasady oceniania, sposób informowania o uzyskanych wynikach, możliwościach poprawy stopni itp.. Są one zgodne z ogólnymi zapisami znajdującymi się w statucie szkoły.

Szczegółowe treści wymagane na poszczególne oceny są na bieżąco podawane przez nauczycieli przed każdym sprawdzianem, a ogólne informacje o planowanych treściach na dany rok szkolny są podawane na początku roku szkolnego.

Nauczyciele mogą ustalić zakresy wymagań na poszczególne oceny, np. dopuszczający - wymagania konieczne (K), dostateczny - wymagania podstawowe (P), dobry - wymagania rozszerzające (R), bardzo dobry - wymagania dopełniające (D). Mogą też stosować progi procentowe do uzyskania poszczególnych stopni lub mogą zastosować jeszcze inne sposoby oceniania uzgodnione każdorazowo w uczniami.
Wymagania edukacyjne i zasdy oceniania nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przedstawiają rodzicom podczas zebrań klasowych.
 
Skrót PZO oznacza przemiotowe zasady oceniania.
 
Anna Grzybowska

Przeczytano: 182 razy. Wydrukuj|Do góry