AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Pedagog szkolny i logopeda

23 września 2016 20:12 | Pedagog szkolny i logopeda

Zadania pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/17

Celem pracy pedagoga szkolnego jest tworzenie sprzyjających warunków opiekuńczo - wychowawczych dla konstruktywnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz niwelowanie lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji.

Zadania pedagoga szkolnego poniżej wymienione wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Należą do nich w szczególności:

1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w tym diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2.Ankietowanie potrzeb i oczekiwań rodziców, uczniów w obszarze profilaktyki i wychowania;

3.Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych;

4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu

Wychowawczego szkoły i Programu Profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5. Prowadzenie zajęć pedagogicznych z elementami terapii pedagogicznej, pomoc w odrabianiu zadań domowych;

6. Prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz młodzieżą;

7.Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w zakresie wyboru przez gimnazjalistów szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku kształcenia i zawodu;

8.Prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców oraz porad i konsultacji indywidualnych;

9.Prowadzenie zajęć profilaktycznych, warsztatowych i psychoedukacyjnych ze wszystkimi klasami wynikających z potrzeb danej grupy oraz z zakresu profilaktyki problemowej i wychowania w tym zajęcia wychowawcze uczące prawidłowych postaw, kształtujących prawidłowe nawyki, zajęcia integracyjne;

10.Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

11.Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli rodziców poprzez realizację programów edukacyjnych takich jak: „Trzymaj Formę XI edycja” , organizacja prelekcji z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, terapeutą ds. uzależnień itp.;

12. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13.Współpraca z takimi instytucjami jak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, poradnie specjalistyczne (np. zdrowia psychicznego), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji w Łasku, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Sąd Rodzinny III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratorzy społeczni, terapeuta ds. uzależnień, inni specjaliści;

14. Opracowywanie artykułów edukacyjnych, porad i wskazówek wychowawczych dla uczniów i rodziców;

15. Opracowywanie sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej szkoły (m.in. na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców);

W załączniku znajduje się rozkład szczegółowy zajęć pedagoga.

M. Olszewska

Przeczytano: 624 razy. Wydrukuj|Do góry